Beiskolázás

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus GIMNÁZIUM, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

VÁRUNK a 2021/ 2022-es tanévre!

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülő, kedves Érdeklődő!

Ön egy 213 éves múlttal rendelkező egyházi alapítású és fenntartású gimnázium felvételi tájékoztatóját olvassa, mellyel az iskolaválasztás felelős döntéshozatalában szeretnénk segítségére lenni néhány jó tanáccsal.

  • A középiskola választás tétje nem az, hogy gyermekét felveszik-e, hanem az, hogy képességeinek és belső motiváltságának megfelelő iskolát válasszon. Olyat, ahol a potenciális adottságaival ”kifuthatja” magát, ahol a képességeinek legjavát tudja nyújtani. A túlvállalás legalább olyan veszélyeket hordoz a személyiségének fejlődésében, mint az, ha valaki önmagához képest alul teljesít.
  • Gyermeke jövője szempontjából sokkal fontosabb annak a kortárs közösségnek az értékrendje, amelyben felnőtté válik, mint maga az intézmény neve, annak tárgyi felszereltsége vagy küldetés-nyilatkozata. Iskolánkban olyan kortársak között tanulhat gyermeke, akiknek fontos a szellemi gyarapodás, a sport, a keresztény értékek.
  • Gimnáziumunkban időt álló, értékteremtő, komoly munka folyik, amely napi erőfeszítéseket, helytállást követel tanártól, diáktól egyaránt. Ez csak olyan közegben képzelhető el, ahol rend és fegyelem uralkodik.
  • A tervszerű és szakszerű pedagógiai folyamat helyszíne a tanterem, kiteljesülése a tanóra. Az ismeretek átadásában, annak befogadásában látványosan előrehaladni csak ott lehet, ahol a tanulók képességei és előképzettsége között nincs látványos különbség. Ezért is fontos a felvételi vizsgán való helytállás.
  • A 12-18 éves kor közötti időszak a felnőtté válás legérzékenyebb életszakasza. Az iskola segíti gyermeke egyéniségének kiteljesedését, a tanórákon túl minőségi szabadidős tevékenységeket is kínálunk, számos kulturális, művészeti- és sportfoglalkozásra bátorítjuk tanítványainkat.
  • Nem az az iskolai légkör segíti gyermeke személyiségének fejlődését, ahol idilli állapotot teremtenek, kizárják a társadalmi élet nem kívánatos hatásait, hanem az olyan, amelyik felvértezi őt ezek kivédésére, kezelésére, feldolgozására.
 
 • A minőségi, igényes környezet igényessé is nevel. Nem csupán annak megóvására sarkall, hanem igényessé teszi gyermekét az öltözködésében, társas kapcsolatában és a hétköznapi kommunikációjában is.

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola tantestülete több évszázados, teljességre törekvő, protestáns nevelési elveken nyugvó iskolát kínál gyermekének.

Nálunk a test acélosítása, a lélek nemesítése és a szellem csiszolása egyidejűleg történik.

Ha úgy gondolja, hogy az Ön elképzelései és a mi lehetőségeink egybecsengenek, szeretettel várjuk közénk gyermekét.

Andorka Gábor

igazgató

GIMNÁZIUMUNK KÉPZÉSI RENDJE

A 8. osztály után a következő osztályokba várjuk a jelentkezőket:
4 osztályos struktúra

(felvehető tanulók száma max. 30 fő)
Idegen nyelvi – humán osztály, melyet két csoport alkot

a) Emelt angol nyelvi csoport (kód: 1000)
Angol nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő felkészítésen túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál lehetőséget. Második idegen nyelv a német. 

b) Emelt német nyelvi csoport (kód: 2000)
Német nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő felkészítésen túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál lehetőséget. Második idegen nyelv az angol.

(a felvehető tanulók száma: max. 30 fő)
Reál osztály

Emelt matematika-fizika-informatika osztály
A matematika, fizika, informatika iránt érdeklődő műszaki pályára készülő tanulók számára indul. A 9. és a 10. osztályban matematikából, fizikából és informatikából magasabb a heti óraszám. Ez a csoport a 10. osztály végéig megszerzi a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt.

(felvehető tanulók száma max. 30 fő)
Reál osztály

Emelt biológia-kémia osztály
Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozottabban érdeklődnek az orvosi, egészségügyi, környezetvédelmi és agrárpályák iránt. A 9. osztályban biológiából és kémiából magasabb a heti óraszám.

1+4 osztályos struktúra

(a felvehető tanulók száma: max. 30 fő)
Arany János Tehetséggondozó Program

Ide olyan tehetséges, jó képességű, motivált, majdan a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó 8. osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik lakóhelyük szűkös lehetőségei, családi vagy más okok miatt örömmel fogadnák a bátorítást, a nagyobb odafigyelést és a kiemelt tanári segítséget. Ide pályázni kell a www.ajtp.hu honlapról letölthető pályázati anyaggal – „EGYSÉGCSOMAGGAL”.
Az előkészítő évben szinte minden tárgyat csoportbontásban, az angolt vagy a németet és az informatikát kiemelt óraszámban tanulják, foglalkoznak önismerettel, személyiségfejlesztéssel, tanulásmódszertannal és kommunikációval.
Az előkészítő évet követően a tanulók hagyományos tantervű gimnáziumi oktatásban vesznek részt. Cél, hogy valamennyi diák az érettségi vizsgáig középfokú nyelvvizsgát tegyen angol vagy német nyelvből, megszerezze a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt, és jogosítványhoz jusson. A programban tanulók számára kötelező a kollégiumi bentlakás. (Ezek költségeit a program biztosítja.)

A 6. osztály után a következő osztályba várjuk a jelentkezőket:
6 osztályos struktúra

(felvehető tanulók száma max. 30 fő)
Emelt német nyelvi csoport (15 fő)(kód: 6000) 
•A tanulók 6 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a német nyelvet. 

Emelt matematika csoport (15 fő)(kód: 7000)
•A tanulók 6 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a matematikát. A 7-8. osztályban egy idegen nyelv tanulása kötelező. A 9. évfolyamtól felveszik a második idegen nyelvet.

 

A 4. osztály után a következő osztályba várjuk a jelentkezőket:
1+8 osztályos struktúra (nyelvi előkészítő évvel)

Emelt angol nyelvi csoport (15 fő)(kód: 8000)

•A tanulók 9 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb óraszámban tanulják az angol nyelvet.

Emelt német nyelvi csoport (15 fő)(kód: 9000)
•A tanulók 9 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb óraszámban tanulják a német nyelvet.

11. évfolyamtól VALAMENNYI OSZTÁLYBAN FAKULTÁCIÓT indítunk tanítványaink érdeklődésétől és a továbbtanulási szándékától függően. Fakultációs rendszerben készítjük fel a tanulókat az emelt szintű érettségi vizsgára.

Fontos dátumok

Dec.04.
2020

A központi írásbelikre jelentkezés határideje (abban az iskolában kell leadni, ahol a gyermek az írásbelit 2020. december 04.akarja írni, AJTP-re jelentkezők az első helyen megjelölt iskolában)

Dec.11.
2020

Az Arany János Tehetséggondozó Program pályázatainak beérkezési határideje (abban az iskolában kell leadni, ahová első helyen kíván jelentkezni az AJTP-be).

Jan.22-én 9.30-tól
Jan.23-án 13.00-ig
2021

Az AJTP-be jelentkezők bentlakásos, beválogató hétvégéje, melynek keretében a központi írásbeli vizsgára is sor kerül.

Jan. 23-án 10.00 óra
2021

Központi írásbeli felvételi a nálunk jelentkezett tanulók számára!

Jan. 29.
2021

A kijavított, kiértékelt írásbeli dolgozatok megtekintése.

Feb. 19.
2021

A jelentkezési lapok (az általános felvételi eljárásra) eljuttatása a választott középiskolába és a Felvételi Központnak.

Feb. 27-én 8.00 órától
2021

Szóbeli meghallgatás a négyosztályos és a hatosztályos képzésre jelentkezőknek.
Erre külön behívólevelet nem küldünk.

A SZÓBELI MEGHALLGATÁSOK TÉMÁI ÉS AZ ELÉRHETŐ PONTSZÁMOK
4 osztályos képzés:

 

Emelt angol nyelvi csoport

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – matematika – angol nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont

Szóbeli angol/német nyelvből:

beszélgetés egy adott témáról kép alapján (család, lakóhely, lakás, évszakok, egészséges életmód, utazás, vásárlás, iskola, ünnepek, szabadidő, hobbi, sport, napirend)

rövid szövegértési feladat (felkészülési idő biztosítása után)

Emelt német nyelvi csoport

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – matematika – német nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont

Szóbeli angol/német nyelvből:

beszélgetés egy adott témáról kép alapján (család, lakóhely, lakás, évszakok, egészséges életmód, utazás, vásárlás, iskola, ünnepek, szabadidő, hobbi, sport, napirend)

rövid szövegértési feladat (felkészülési idő biztosítása után)

Matematika-fizika-informatikai jelleggel

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – fizika – idegen nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont

Szóbeli matematika tantárgyból:

Logikai feladatok
Műveletek előjeles számokkal, törtekkel, százalékszámítás
Szöveges feladatok (egyenlet nélkül, következtetéssel megoldhatók) ð 6. oszt.
Szöveges feladatok ð8. oszt.
Sorba rendezési, kiválasztási feladatok, skatulyaelv
Oszthatóság
Sokszögek tulajdonságai

– szögek összege,
– téglalap, paralelogramma, deltoid, háromszög tulajdonságai, területe
– négyszögek rendszerezése
– térgeometriai feladatok

Biológia-kémia karakterrel

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – biológia – idegen nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont

Szóbeli: biológia vagy kémia tantárgyból

Kémia (szóbeli)

Exoterm endoterm reakciók

A levegő összetétele, szennyezése

Víz és vízszennyezés

Oldatok, energiaváltozás,

Feladatok tömegszázalékkal

Atomok felépítése, periódusos rendszer

Kémiai kötések fajtái

Kémiai reakciók (egyenletek) és számítások

Sav-bázis reakciók

A hidrogén

A szén és vegyületei

A vas és előállítása

Az alumínium és előállítása

Redoxi reakciók

 

 

Biológia (szóbeli)

Esőerdők; szavannák; trópusi sivatagok; keménylombú erdők; lombhullató erdők; füves puszták; tajga; tundra; tengerek és tengerpartok élővilága és környezeti tényezői.

A rendszerezés alapjai. A baktériumok; egysejtű eukarióták; gombák; mohák, harasztok; nyitvatermők; zárvatermők; gerinctelen állattörzsek; a gerincesek osztályai; alkalmazkodásuk a környezethez.

Növényi és állati sejtek és szövetek; növények táplálkozása és légzése; ivaros és ivartalan szaporodás.

Az emberi bőr; mozgás-szervrendszer; légzőszervrendszer; tápcsatorna; táplálék és tápanyagok és egészségtani vonatkozásaik.

A jelentkező gyakorlati feladattal (kép/ábra/grafikon elemzésével, élőlények rendszertani besorolásával) szerezheti meg a szóbeli pontjait.

 

 

Arany János Tehettséggondozó Program

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – egy természettudományos tárgy – idegen nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + beválogatós mérés: 50 pont = 200 pont

6 osztályos képzés:

Emelt német nyelvi csoport

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – matematika – idegen nyelv 5. oszt. év végi, 6. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont

Szóbeli: német nyelvből társalgási témákban

Emelt matematika csoport

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – matematika – idegen nyelv 5. oszt. év végi, 6. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont

Szóbeli: matematikából

1+8 osztályos képzés:

Emelt angol nyelvi csoport

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – környezetismeret – matematika – idegen nyelv 3. oszt. év végi, 4. oszt. félévi eredménye: 100 pont + központi írásbeli: 100 pont = 200 pont

Emelt német nyelvi csoport

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – környezetismeret – matematika – idegen nyelv 3. oszt. év végi, 4. oszt. félévi eredménye: 100 pont + központi írásbeli: 100 pont = 200 pont

Mivel segítjük a felvételidet?

 

 1. Kedvcsináló nap: október 10. (szombat)
 2. Pályaválasztási szülői tájékoztató: október 10-én (szombaton) 08.45-kor.
 3. Előkészítő szakkörök:

matematika (6-7-8.oszt.):

2020. okt. 17., nov.14., dec.05., 2021. jan. 09., jan.30.

humán – magyarból (8.oszt.):

2020. nov.07., nov.28.

magyarból (6., 8. oszt.)

dec. 12., 2021. jan. 16.

német nyelv (6-8. oszt) és angol nyelv (8.oszt.):

2020. okt. 17., nov.14., dec.05., 2021. jan. 09., jan.30.

természettudományos (8.oszt.):    

2020. nov.07. (biol.), nov.28. (kémia.), dec. 12. (biol.), 2021. jan. 16. (kémia.)

febr. 06. (biol.)

A szakkörök ingyenesek – szombatonként, 9.00-12.00-ig tartanak; előzetes jelentkezés nem szükséges.       
 

Szívesen állunk minden érdeklődő rendelkezésére:
Elérhetőségeink: telefon: 74/451-719, 20/7753853